Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Hemorràgia

Sortida de sang en abundància, amb rapidesa, con ímpetu, que es vessa a l’exterior o que es diposita en alguna cavitat.

Font
Frank J P. Tratado de medicina práctica. 2ª ed. Traduït per Goudareau JMC, Velasco JM. Editor Miguel Pacheco. Universidad Complutense de Madrid, 1851, p.310.
Hidrat de carboni

Cada una de les substàncies orgàniques formades per carboni, hidrogen i oxigen, que contenen els dos últims elements en la mateixa proporció que l’existent en l’aigua; p. ex., la glucosa, el midó i la cel·lulosa.

Font
Reial Acadèmia Espanyola. Diccionari de la llengua espanyola. Vigèsima segona edició [en línia] [accés 8 de juliol 2008]. Disponible a: http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=hidrato
Hidratació

Procés de combinar alguna cosa amb aigua. En el camp de la medicina, és el procés d'administrar els líquids que el cos necessita.

Font
Instituto Nacional del Cancer [en línia]. [Accés juliol de 2009]. Disponible a: http://www.cancer.gov/Templates/db_alpha.aspx?CdrID=44944&lang=spanish
Hipercalcèmia

Taxa de calci continguda a la sang elevada per damunt de les xifres normals.

Font
Diccionari enciclopèdic de Medicina [Internet]. Barcelona: Grup Enciclopèdia Catalana; 1997 [accés 15 de febrer de 2012]. Hipercalcèmia. (Adaptada per: Gemma Via). Disponible a: http://www.medic.cat/cgibin/medicx.pgm?GECART=0055012
Hiperglucèmia

Elevació anormal de la glucèmia (nivell de glucosa en sang).

Font
Grup Enciclopèdia Catalana. Diccionari enciclopèdic de medicina. [En línia]. [Accés 8 de juliol de 2008]. Disponible a: http://www.grec.net/cgibin/medicx.pgm?GECART=0055237
Hipertensió

Es considera hipertensió quan el valor de la pressió arterial sistòlica (PAS) és >= 140 mmHg i/o el de la pressió arterial diastòlica (PAD) >= 90 mmHg. El diganòstic d'hipertensió s'estableix després de la comprovació dels valors de pressió arterial en dues o més mesures preses en cada una de les dues o més ocasions i separades per un període de diverses setmanes.

Font
Sociedad Española de Hipertensión. Liga Española para la lucha contra la hipertensión arterial. [En línia]. [Consulta: 12 gener 2009]. Disponible a: http://www.seh-lelha.org/pdf/guia05_2.pdf
Hipertèrmia

Augment de la temperatura corporal produït per una fallida dels mecanismes de la termoregulació, a diferència de la febre en què la termoregulació és preservada, per bé que ajustada a un nivell tèrmic superior. Definició adaptada

Font
Grup Enciclopèdia Catalana .Catalunya En Línia. Diccionari Enciclopèdic de Medicina. [En línia].[Accés 27 de maig de 2008] Disponible a: http://www.medic.cat/cgibin/medicx.pgm?GECART=0055588
Hipocamp

Eminència blanca, allargada i semicircular que, amb una forma similar a la del cavall marí, ocupa la part externa del diverticle esfenoïdal de cadascun dels ventricles laterals del cervell. Se'n deriva una porció anterior, unciforme, més grossa, coneguda per peu de l'hipocamp. És íntimament connectat amb la circumvolució dentada, i constitueix un element molt important del sistema límbic. És anomenat també hipocamp major i banya d'Amon.

Font
Diccionari enciclopèdic de medicina. [En línia]. [Accés juny de 2016]. Disponible a: http://www.medic.cat/cgibin/medicx.pgm?GECART=0055796
Hipoglucèmia

Disminució de la concentració intracel·lular de glucosa i de la quantitat normal de glucosa en sang.

Font
Grup Enciclopèdia Catalana. Diccionari enciclopèdic de medicina. [En línia]. [Accés 8 de juliol de 2008]. Disponible a: http://www.grec.net/cgibin/medicx.pgm?GECART=0055237
Hipoglucemiant

Agent que tendeix a reduir la concentració de glucosa a la sang.

Font
Enciclopèdia de Medicina i Salut. Vol 10. Barcelona: Enciclopèdia Catalana; 1991.
Hipotensió ortostàtica

Hipotensió que es produeix per un descens brusc de la pressió arterial en passar del decúbit a l'ortostatisme o després d'una llarga estona d'estar dempeus immòbil en posició fixa.

Font
Enciclopèdia Catalana. Diccionari Enciclopèdic de Medicina [En línia]. [Accés desembre 2014] Disponible en: http://www.medic.cat/cgibin/medicx.pgm?GECART=0056303
Hipotèrmia

Disminució de la temperatura del cos (de tot o d'una part) per sota de la normal. 

Hipotèrmia accidental: Hipotèrmia que no és intencionada, deguda a l'exposició al fred ambiental (com la dels infants petits sotmesos al fred hivernal, o la de l'embriac que dorm a l'aire lliure a l'hivern) o la que apareix a vegades en el curs d'intervencions quirúrgiques, sobretot en nadons, infants i vells.

Font
Grup Enciclopèdia Catalana. Catalunya En Línia. Diccionari Enciclopèdic de Medicina. [En línia]. [Accés 24 de maig de 2010].
Hipòxia

Disminució en el subministrament d’oxigen als teixits.

Font
Multilingual Glossary of technical and popular medical terms in nine European Languages [Internet]. Gent: Heymans Institute of Pharmacology, University of Gent, Department of Applied Linguistics i European Comission; 1995 [actualitzada 28 de maig de 2000; accés 15 de febrer 2012]. List of technical and popular medical terms: Spanish(h) Disponible a: http://users.ugent.be/~rvdstich/eugloss/ES/lijsth.html
Ictus

És una malaltia cerebrovascular que afecta els vasos sanguinis que subministren sang al cervell. També se’l coneix com a Accident Cervell Vascular (AVC), embòlia o trombosi. Ocorre quan un vas sanguini que porta sang al cervell es trenca o es tapa per un coàgul, s’interromp l’aportació de sang a aquesta zona del cervell i provoca la lesió de les cèl·lules nervioses per la falta d’oxigen.

Font
Ferato.com. Enciclopèdia de salut. [En línia]. [Consulta: 4 novembre 2008]. Disponible a: http://www.ferato.com/wiki/index.php/Accidente_Cerebrovascular
Immunitat


Estat de certs organismes caracteritzat per la capacitat de reaccionar sense manifestacions morboses a la presència d’un antigen. Es la capacitat normal de respondre davant d’un agent infecciós o els seus antígens.

Font
Diccionari enciclopèdic de medicina. Acadèmia de Ciències mèdiques de Catalunya i Balears. [En línia] [Consulta: novembre 2008] Disponible a: http://www.academia.cat/pages/academ/vidaacad/publica/dem_f.htm
Immunoglobulina

Proteïna sintetitzada pels limfòcits B i les cèl·lules plasmàtiques, responsable de la immunitat humoral.

Font
Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans [En línia].[Accés 14 febrer 2010] Disponible a: http://dlc.iec.cat/results.asp?txtEntrada=immunoglobulina&operEntrada=0
Incidència

Nombre de casos nous d’una malaltia apareguts en un determinat període de temps en una població determinada.

Font
Diccionario Mosby Pocket de Medicina, Enfermería y Ciencias de la Salud. 4a edició. Espanya: Elsevier, 2004
Independència

Nivell òptim de desenvolupament del potencial de la persona per a satisfer les necessitats bàsiques.

Font
Luís, T., Fernández, C., Navarro, V. De la teoría a la práctica. El pensamiento de Virginia Henderson en el siglo XXI. 3a ed. Barcelona: Elsevier/Masson, 2005.
Índex de massa corporal (IMC)

El pes en quilograms dividit pel quadrat de la talla en metres (kg/m2). És una indicació simple de la relació entre el pes i la talla que s’utilitza freqüentment per identificar l’excés de pes i l’obesitat en els adults.

Font
Organització Mundial de la Salut (OMS) [En línia] .[Consulta: octubre 2008]. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/
Índex metabòlic basal

Consum d’energia del nostre cos durant el dia per mantenir les seves funcions vitals bàsiques i mantenir-nos en les condicions en què estem, sense augmentar o disminuir el pes corporal.

Pàgina 10 de 18, mostrant 20 d'un total de 345 (mostrant de el 181 a el 200).