Consells de la infermera

Respirar
pP@)

Respirar aire net. La feina i la diversió es duen a terme en tots els ambients. Cal respirar sempre aire net, sobretot quan es fa algun tipus d'exercici, ja que en aquesta situació augmenta la demanda d'oxigen. Si es passeja o es fa exercici, és aconsellable evitar les zones de molt trànsit. És necessari fer atenció a la informació sobre contaminació ambiental i renovar l'aire dels edificis on es treballa o es gaudeix del temps lliure per evitar compostos contaminants procedents de productes de neteja, pols o fum de tabac. Aquesta atenció hauria de ser més gran en el cas de persones amb malalties cardíaques o pulmonars, persones amb problemes respiratoris, dones embarassades, ancians, atletes i altres persones que ocupen temps en activitats a l'aire lliure, molt especialment, els nens, ja que tenen una major freqüència respiratòria, són més vulnerables per estar en desenvolupament i ser més susceptibles a irritacions i a malalties.

 

Es recomana que tingueu en compte tots els consells generals, que us permetran adoptar mesures saludables en relació amb l'activitat de la vida diària de: 

Respirar

p Llegir més...

Menjar i beure
pP@)

Trobar satisfacció en el menjar. L'acte de menjar, a més de complir una funció nutricional, contribueix al gaudi si es fa atenció al gust dels aliments o si es pren com una oportunitat per compartir el moment amb persones significatives. Menjar és, per a moltes persones, un dels plaers de la vida. Les persones mengen, sempre que poden, els aliments que més els agraden, i miren d'evitar els que els desplauen, encara que moltes vegades siguin els més indicats. En general, els estudis demostren que menjar aliments que agraden dóna plaer i causa l'alliberament de certes hormones, les endorfines, que produeixen sensació de benestar.

Alimentació saludable / recomanacions 

 

Es recomana que tingueu en compte tots els consells generals, que us permetran adoptar mesures saludables en relació amb l'activitat de la vida diària de: 

 

Menjar i beure

p Llegir més...

Moure's i mantenir una postura corporal correcta
pP@)

L'activitat física moderada és beneficiosa físicament i psicològicament. Els nens fan servir el cos per jugar i els joves i els adults opten per l'exercici com a activitat compensadora i lúdica.

 

Respectar la mecànica corporal. Durant el dia es duen a terme diverses activitats lúdiques o laborals que comporten una infinitat de moviments corporals. L'adopció d'una mecànica corporal correcta, és a dir, mantenir postures i fer moviments en els quals el sistema musculoesquelètic s'alineï amb les articulacions, garanteix una menor quantitat d'estrès muscular i de despesa energètica. Per prevenir lesions, en primer lloc cal prendre consciència de la pròpia postura i de quins són els moviments inadequats; després, cal decidir-se a corregir-los i, finalment, fer l'esforç per aconseguir-ho. 

 

Fer activitat física. Les activitats tant laborals com de lleure poden implicar activitat física o sedentarisme. L'activitat física afavoreix un entrenament muscular amb augment de la força, la resistència i l'elasticitat als músculs, alhora que amplia el volum de la respiració. Un altre efecte important de l'activitat física sobre l'aparell cardiovascular és l'augment de la irrigació sanguínia, tant cardíaca (vasos encarregats d'irrigar el cor mateix) com de la majoria dels músculs, òrgans i teixits. Alhora, l'activitat física contribueix al manteniment de l'elasticitat arterial, que és un dels factors facilitadors de la circulació sanguínia. 

 

Es recomana que tingueu en compte tots els consells generals, que us permetran adoptar mesures saludables en relació amb l'activitat de la vida diària de: 

Moure’s i mantenir una postura corporal correcta

 

p Llegir més...

Reposar i dormir
pP@)

Dosificar el grau d’activitat. Encara que sembla que es necessita activitat durant la vigília per arribar a un nivell de cansament que indueixi al descans i a la relaxació, aquest grau d'activitat no s'ha de sobrepassar fins al punt que mantingui excitada la persona i no li permeti la desconnexió física i, sobretot, mental de l'estímul. Per tant, les planificacions que afavoreixin una dosificació de l'energia i un millor afrontament emocional facilitaran la relaxació, milloraran la inducció del son i proporcionaran un son més reparador. 

 

Respectar els horaris de dormir. Les responsabilitats familiars i les exigències laborals i socials es poden prioritzar sobre el fet de dormir. En aquests casos, es retarda l'hora de ficar-se al llit i no es respecta l'ordre dels horaris d’anar a dormir, la qual cosa provoca una mala qualitat del son. Prendre consciència de la importància de dormir i respectar el rellotge biològic contribuirà a millorar la qualitat del son, cosa que repercutirà en el bon rendiment físic i intel·lectual i en l'equilibri emocional. 

 

Es recomana que tingueu en compte tots els consells generals, que us permetran adoptar mesures saludables en relació amb l'activitat de la vida diària de:

Reposar i dormir

p Llegir més...

Eliminar
pP@)

Mantenir un patró d’eliminació regular. En moltes ocasions la priorització d'altres activitats com les de la feina o les socials contribueix a la inhibició del reflex de la defecació o fins i tot de la micció. Això produeix retards en l'evacuació i afavoreix l’estasi de l'orina a la bufeta i dels excrements en el sigma. L'estancament dels excrements a l'intestí deriva en una major absorció d'aigua a la paret intestinal, cosa que genera excrements més secs i augmenta la dificultat per expulsar-los. Per facilitar la defecació, és aconsellable respectar el moment més propici i fer coincidir la defecació després d'un àpat.

 

Es recomana que tingueu en compte tots els consells generals, que us permetran adoptar mesures saludables en relació amb l'activitat de la vida diària de: 

Eliminar

p Llegir més...

Evitar perills i prevenir riscs
pP@)

Tant a la feina com en el lleure és important protegir-se davant els riscos. Els esforços per sensibilitzar les persones sobre els riscos i sobre la manera d’evitar-los van en aquesta direcció.

 

Aplicar les mesures preventives. La medicina del treball i la medicina esportiva ofereixen una immensa informació sobre com poden prevenir-se accidents, malalties i lesions. En línies generals, s'aconsella fer servir els equips recomanats, aplicar les mesures preventives i mantenir un equilibri entre les activitats laborals i les de lleure.

 

Pel que fa a les activitats esportives, es recomana, a més d'emprendre-les amb els equipaments adequats, fer els moviments o exercicis amb l'aprenentatge de tècniques adequades, fer un escalfament correcte i no sobrepassar els límits de cadascú.

 

Controlar l’estrès. La persona es pot sentir impossibilitada per assumir els diversos reptes que presenta la vida quotidiana. En efecte, quan les demandes de l'entorn excedeixen les possibilitats de resposta, la persona té una sèrie de reaccions de tipus fisiològic, cognitiu, emocional i conductual, denominades respostes d'estrès. Aquestes reaccions solen ser taquicàrdies, insomni, angoixa, depressió, inadaptació social o somatització. Entre les conductes d’evasió es poden desencadenar comportaments nocius per a la salut: consum excessiu d'alcohol, tabac o altres drogues, ingesta abusiva d'aliments i fins i tot conductes agressives o violentes, com la conducció temerària, que evidentment incideixen la salut física i mental. L'aprenentatge de tècniques de relaxació, d'autocontrol i cognitives (detenció del pensament negatiu, resolució de problemes i reorganització) ajuda a avaluar les situacions de manera més realista, a disminuir l'angoixa i l’ansietat i a millorar l'autoeficàcia. 

 

Conèixer les capacitats pròpies. Cal dur a terme les activitats relatives a la feina amb un ritme i una qualitat dins dels marges desitjables, avaluar-les, persistir en la seva realització durant el temps necessari i introduir les mesures correctores que calgui en cas d'error. Aquest ajust és a la base de la possibilitat d'acció d'aquelles persones que compten amb la capacitat necessària per fer-ho. Per tant, és necessari fer una acomodació entre les capacitats. De fet, un dels motius que generen insatisfacció en el món del treball és la falta de correspondència entre les capacitats necessàries per dur a terme una tasca i les aptituds de qui la fa, ja que aptitud necessària i tasca no sempre coincideixen. Les interpretacions dels factors presents en el context en el qual l'acció es produeix participen en el seu èxit. Els millors resultats s'obtenen quan la tasca s'ajusta a les capacitats, això és, quan té un nivell de dificultat que obliga a l'ús creatiu de les capacitats que es tenen. 

 

Es recomana que tingueu en compte tots els consells generals, que us permetran adoptar mesures saludables en relació amb l'activitat de la vida diària de: 

Evitar perills i prevenir riscs

p Llegir més...

Comunicar-se i interaccionar socialment
pP@)

Preferir les activitats grupals i actives a las individuals i passives. Les activitats laborals i de lleure contribueixen a la socialització de la persona. Participar i compartir aficions ajuda a conformar el sentit de pertinença a un grup en què la persona se sent valorada, acceptada i respectada per una comunitat; també ajuda a reduir la incertesa i a incrementar l'autoafirmació, definida per la necessitat de tenir una definició coherent i positiva d'un mateix. Per contra, les activitats individuals fomenten l'aïllament, la qual cosa empitjora el benestar psicològic i la salut mental. 

 

Es recomana que tingueu en compte tots els consells generals, que us permetran adoptar mesures saludables en relació amb l'activitat de la vida diària de:

Comunicar-se i interaccionar socialment

p Llegir més...

Tòpics i conductes errònies
pP@)

Cal aprendre a divertir-se. La persona necessita mantenir relacions amb els seus semblants i el seu entorn i percebre de les seves interaccions un sentiment d'autovàlua que la impulsa a sobreviure. Aquest sentiment de vàlua es pot percebre a través de diferents activitats, però és important en la diversió i en l'esbarjo. La persona ha d'aprendre a seleccionar activitats que s'ajustin a les seves pròpies necessitats, interessos, capacitats i preferències, així com centrar els seus esforços a trobar les activitats que li reportin satisfacció, sense sentir-les com deures i obligacions. Aquestes conductes repercutiran en un millor benestar psicològic.

 

La distracció ajuda a dominar l’estrès. La distracció té com a finalitat trobar plaer i interrompre una activitat que produeix estrès. En algunes ocasions es poden dur a terme activitats lúdiques de manera compulsiva, sense obtenir-ne plaer i sense que repercuteixi en el benestar psicològic. Algunes persones també poden refugiar-se en aquestes conductes de tipus compulsiu per donar sortida al seu enuig quan senten que no tenen el control de la situació. Les activitats que es fan amb la finalitat de no pensar en una situació que preocupa o que estressa i en les quals es troba satisfacció i plaer contribueixen de manera positiva al benestar psicològic i prevenen la depressió. 

 

El lleure no sempre recarrega les piles. No totes les activitats de diversió donen energia; més aviat al contrari: quan l'activitat és imposada o es practica sense mesura, es perd la funció creadora de l'entreteniment. No s'ha d'oblidar que la lliure elecció, no només del tipus d'activitat de lleure, sinó també de com, on, quan es realitza i quan es deixa de fer, és consubstancial a la idea d'esbarjo.  

 

Aprendre agrada a tothom. En el nostre medi, fins ben entrada l'adolescència, s'espera que bona part de les responsabilitats hagin de tenir a veure amb l'aprenentatge, amb la preparació per a una vida adulta satisfactòria i útil. Encara que en situacions es pugui observar desinterès per aprendre, aquest és un procés que agrada i per al qual les persones estan preparades. Aprofitant aquest potencial, és important diversificar, flexibilitzar i trobar marcs institucionals o informals que donin cabuda als diferents interessos i a les diferents motivacions de cadascú.

 

Ni el fracàs impedeix el creixement, ni l’èxit el garanteix. El valor adaptatiu de l'èxit i del fracàs té a veure amb la manera com s'interpretin. És desitjable traslladar la manera amb què se solen afrontar aquests resultats (l’èxit i el fracàs) en el marc del lleure a l'àmbit de l'obligació (aprenentatge, feina). En el marc del lleure, a diferència del que succeeix en l'àmbit laboral, els èxits s'interpreten com a progressos en el camí del desafiament més que com a assoliments personals i els errors, lluny de veure's com a fracassos personals, es consideren errors que requereixen una altra forma d'acostament a la tasca. D'aquesta manera, es preserven l'autoestima i la motivació cap a la tasca. 

 

És important tenir molta confiança en un mateix i molta autoestima, però l’orgull és perillós. Els que tenen una autoestima que no s'ajusta a la realitat tendeixen a reaccionar agressivament davant de les crítiques. D'altra banda, moltes de les persones que insisteixen a considerar-se poc valuoses persegueixen amb la seva conducta obtenir el reconeixement dels altres, preparar-se per a un possible fracàs i valorar-se més positivament amb relació a altres moments de la vida. Sovint, les il·lusions sobre la pròpia vàlua poden ser d'ajuda a curt termini. El més adaptatiu sembla ser fixar-se il·lusions realistes que condueixin a fites possibles. 

 

L’ansietat no sempre és dolenta. Encara que sol associar-se als trastorns i a les disfuncions, l'ansietat també és un procés normal i adaptatiu que situa la persona en una actitud prudent i d'esforç per fer front als obstacles. Orienta cap al futur mirant de prevenir possibles dificultats o problemes. Aquesta emoció més o menys fugaç, caracteritzada per l'activació fisiològica i la sensació de nerviosisme, afavoreix, en condicions normals, l'assoliment de fites, fomenta la presa de consciència dels riscs i la posada en marxa d'estratègies per evitar-los o minimitzar-los. Així, l'ansietat pot intervenir a l’hora de preparar a fons una reunió de feina o d’estudiar abans d'un examen, en suma, a l’hora de prendre precaucions abans d'una acció. Per tant, cal entendre l'ansietat més com a prudència que com a angoixa. 

p Llegir més...

9 Valoracions, valoració mitja 3,9 de 5.

12345
Guardant valoració... Guardant valoració...
Última modificació: 20/03/20 08:11h

Comentaris

Enviar un comentari

12345

Números i lletres minúscules.
Informació bàsica sobre protecció de dades en aplicació del RGPD
Responsable del tractament Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona. (+info web)
Finalitat tractament Gestió del contacte, consulta o sol·licitud. (+info web)
Legitimació Consentiment. (+info web)
Destinataris No es preveuen cessions. (+info web)
Drets Accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició. (+info web)
Contacte DPD dpd@coib.cat
Informació addicional Pots consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la web d’Infermera Virtual. www.infermeravirtual.com

Per poder enviar el formulari, has de llegir i acceptar la Política de Protecció de dades. Si no l’acceptes i no ens dones el teu consentiment per tractar les teves dades amb les finalitats descrites, no podem acceptar ni gestionar el servei web de consulta, contacte o sol·licitud.

  Atenció: El comentari serà revisat abans de ser publicat.