Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Rinorrea

Flux o emissió abundant de líquid pel nas, generalment degut a un augment de la secreció de mucositat nasal.

Font
Real Academia de Medicina de España [internet] [accés 2 de maig de 2021] disponible a https://dtme.ranm.es/buscador.aspx