Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Nefropatia induïda per contrast (NIC)

Complicació clínicament important que pot aparèixer després de l’administració intravenosa d’un medi de contrast iodat i que produeix un dany en la funció renal. El seu pic màxim és tres dies després de l'administració. Les persones amb diabetis o amb insuficiència renal tenen un alt risc de patir una NIC.

Font
Aspelin P, Aubry P, Fransson SG, Strasser R, Willenbrock R, Berg KJ. Nephrotoxic Effects in High Risk Patients Undergoing Angiography. N Engl J Med 2003; 348:2257-2259.