Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Dolor

És una experiència sensorial i emocional desagradable associada amb una lesió hística present o potencial, o descrita en termes de l'esmentada lesió.

Font
Associació Internacional per a l’Estudi del Dolor (IASP). Subcomitè de Taxonomia (1979) Termes del dolor: llista amb definicions i notes sobre usos. Dolor. p. 6:249-252.