Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Comorbiditat

Coexistència de dues o més patologies mèdiques o processos patològics no relacionats entre si.

Font
Diccionario Mosby Pocket de Medicina, Enfermería y Ciencias de la Salud. 4a edició. Espanya: Elsevier, 2004