Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Antitèrmic

Fàrmac que elimina, disminueix o preveu la febre. També anomenats antipirètics.

Font
Real Academia de Medicina de España [internet] [accés 2 de maig de 2021] disponible a https://dtme.ranm.es/buscador.aspx