Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Anestèsia

Pèrdua de la sensibilitat en general, però especialment de la tàctil i la dolorosa, que pot estar produïda artificialment (amb mitjans farmacològics) amb finalitat diagnòstica, terapèutica o quirúrgica.

Font
Wikipedia Enciclopedia Libre. [En línia]. Wikimedia Foundation; 2001 [actualitzat 2009; accés 8 de juliol de 2009]. Disponible a: http://es.wikipedia.org