Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Aliment (o producte alimentari)

Substància o producte destinat a ser ingerit o amb probabilitat raonable de ser-ho, tant si ha estat transformat del tot o parcialment com si no.

Font
Diario Oficial de las Comunidades Europeas. REGLAMENTO (CE) No 178/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 28 de enero de 2002. [En línia]. [Accés juliol 2009]. Disponible a: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:031:0001:0024:ES:PDF