Política de protecció de dades
pP@)

En aplicació del nou Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, (en endavant RGPD), aplicable a tots els països membres de la Unió Europea a partir del 25 de maig de 2018, l’informem sobre el tractament de les seves dades de caràcter personal.

La present Política de Protecció de Dades té com a objectiu facilitar la informació sobre com es recullen, tracten i protegeixen les seves dades de caràcter personal.

El COIB assumeix el compromís de garantir la privacitat de l’usuari en tot moment i de no recollir informació innecessària. Així mateix, de conformitat amb el que estableix el RGPD es mantindrà el corresponent registre de tractament de dades personals.

1. Responsable del tractament; 2. Finalitat, legitimació i conservació del tractament de dades; 3. Destinataris de les seves dades; 4. Exercici dels seus drets; 5. Possibilitat de retirar el consentiment; 6. Veracitat, exactitud i actualització de les dades facilitades; 7. Seguretat de les dades personals; 8. Reclamacions; 9. Política de galetes o cookies

 

1. Responsable del tractament

 • Responsable: Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB)
 • Adreça: Carrer Pujades, 350, 08019 de Barcelona.
 • CIF: Q0866003G.
 • Telèfon: 900 705 705.
 • FAX: 93 212 47 74
 • Adreça electrònica: info@coib.cat 
 • Delegat de protecció de dades (DPD): Jordi Verdaguer López
 • Contacte DPD: dpd@coib.cat

 

2. Finalitat, legitimació i conservació del tractament de dades

 
2.1. Finalitat

Quan les seves dades personals siguin recollides a través dels diferents formularis que trobarà a la web, serà necessari que faciliti, com a mínim, aquelles dades marcades amb un asterisc (*), acceptant expressament i de manera lliure i inequívoca que el tractament de les seves dades són necessàries per atendre la seva petició, essent voluntària la inclusió de les dades restants.

En cas que no siguin facilitades totes les dades, el COIB no podrà acceptar ni gestionar el servei web, contacte o consulta que formuli.

El COIB no efectua tractaments de dades que suposin l’adopció de decisions automatitzades ni tampoc l’elaboració de perfils.

Les dades que ens faciliti a través d’aquest lloc web seran tractades amb les finalitats següents:

I.- Contacte amb Infermera Virtual - COIB: gestionar el seu contacte amb Infermera Virtual – COIB per tal de resoldre les consultes o sol·licituds formulades.

II.- Participació: com a instrument de treball per a la pràctica professional que és el portal i com a espai de coneixement que creix i es manté sota el concepte “d’intel·ligència col·lectiva”, es gestionen les aportacions als continguts i materials, així com les opinions que donen les infermeres i infermers a través del formularis de Participa.

III.- Estadística: En els enviaments de correus electrònics per part d’Infermera Virtual - COIB es recull informació de tipus estadístic amb la finalitat de valorar l’èxit de les campanyes. Aquestes dades es recullen amb una única finalitat estadística i són d’ús intern del COIB.

 

2.2. Legitimació

El tractament de les dades personals recollides a través d’aquesta pàgina web es basa en el consentiment de l’usuari quan entra les dades sol·licitades a qualsevol dels formularis de la web i marca la casella corresponent d’acceptació de la Política de Protecció de Dades. Tanmateix la legitimació també es basa -o pot basar-se- en la satisfacció d’un interès legítim perseguit pel COIB, que es concreta en la millora contínua de l’eina o serveis web que ofereix al col·lectiu col·legiat en particular i a la ciutadania en general.

Aquest consentiment es podrà retirar en qualsevol moment de la manera prevista en la clàusula 5 d’aquesta Política de Protecció de Dades.

 

2.3. Conservació de les dades

Les dades facilitades es conservaran durant el temps estrictament necessari per a les finalitats del tractament i fins que existeixi un interès mutu en mantenir la finalitat del mateix, sempre i quan l’usuari no hagi revocat el seu consentiment, i en tot cas, seguint com a criteri el principi de minimització de dades contemplat a la normativa aplicable.

Els criteris que s’aplicaran per a la conservació de les dades proporcionades per l’usuari seran les següents: obligació legal; duració de la relació contractual, si s’escau, i les responsabilitats derivades d’aquesta relació; sol·licitud de supressió de les dades personals per part dels interessats.

Quan el seu ús ja no sigui necessari, les dades personals seran bloquejades i quedaran a disposició de les autoritats competents durant el temps i als efectes legals establerts en la normativa aplicable. Un cop transcorregut aquest termini, es procedirà a la supressió de les dades aplicant les mesures de seguretat adequades.

 

3. Destinataris de les seves dades

Les seves dades personals facilitades a través de la pàgina web no seran cedides en cap cas a terceres persones ni entitats, donat el cas, sol·licitarem prèviament el seu consentiment.

A la nostra pàgina web no hi ha cap enllaç que permeti la comunicació de les seves dades a qualsevol altra entitat o empresa.

Tampoc es transfereixen les seves dades personals a un tercer país o organització internacional. Arribat el cas, serà informat prèviament de la transferència i de les condicions de la mateixa i, en particular, sobre l’existència o manca d’una decisió d’adequació de la Comissió respecte del tercer país o organització internacional.

 

4. Exercici dels seus drets

Podrà exercir els drets que s’exposen a continuació mitjançant un escrit adreçat al Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona, Carrer Pujades, 350, 08019 de Barcelona, a l’atenció del Delegat de Protecció de Dades o per correu electrònic a l’adreça dpd@coib.cat.

Per exercir els drets, acompanyi a la seva sol·licitud una còpia del DNI o document acreditatiu de la seva identitat. L’exercici dels seus drets és gratuït.

 • Dret d’accés

  Pot sol·licitar la confirmació sobre si el COIB està fent un tractament de les seves dades personals o no, i en cas afirmatiu, dret a accedir a les dades personals i a la següent informació:
  • finalitat del tractament;
  • categories de dades personals;
  • destinataris o categories de destinataris als que s’han comunicat o es comunicaran les dades personals, en particular els destinataris en tercers països o organitzacions internacionals;
  • si és possible, el termini previst de conservació de les dades personals, si no és possible els criteris utilitzats per a determinar aquest termini
 • Dret de rectificació

  Pot sol·licitar la modificació de les seves dades personals inexactes o incorrectes. També pot sol·licitar que es completin les dades personals que siguin incompletes.

 • Dret de supressió (“dret a l’oblit”)

  Pot sol·licitar l’eliminació de les seves dades personals. El COIB suprimirà les seves dades personals quan concorri alguna de les següents circumstàncies:
  • les dades personals ja no siguin necessàries en relació amb la finalitat per a la qual van ser recollides o tractades;
  • l’interessat retiri el consentiment en què es basa el tractament;
  • l’interessat exerceixi el dret d’oposició al tractament;
  • les dades personals s’hagin tractat il·lícitament;
  • les dades personals hagin de suprimir-se pel compliment d’una obligació legal;
  • les dades personals s’hagin obtingut en relació amb l’oferta de serveis de la societat de la informació;

L’anterior no serà d’aplicació quan el tractament de les seves dades sigui necessari per:

  • exercir el dret a la llibertat d’expressió i informació;
  • compliment d’una obligació legal;
  • raons d’interès públic en l’àmbit de la salut pública;
  • finalitats d’arxiu d’interès públic, finalitats d’investigació científica o històrica o finalitats estadístiques;
  • per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.
 • Dret de limitació

  Pot sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades quan es compleixi alguna de les següents condicions:
  • quan impugni l’exactitud de les dades personals, durant el termini en què el COIB verifiqui l’exactitud de les mateixes;
  • quan el tractament sigui lícit però s’oposi a la supressió de les seves dades i sol·liciti la limitació del seu ús;
  • quan el COIB ja no necessiti les seves dades per la finalitat del tractament, però vostè les necessiti per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions;
  • quan s’hagi oposat al tractament de les seves dades per motius relacionats amb una situació particular, mentre verifiquem si els motius legítims del COIB pel tractament prevalen sobre els seus.
 • Dret d’oposició

  Pot sol·licitar que el COIB no realitzi un tractament de les seves dades de caràcter personal per a finalitats concretes quan aquest tractament es realitzi en base a un interès legítim. Si s’oposa a aquest tractament, el COIB deixarà de tractar les seves dades personals per a aquestes finalitats, llevat que existeixin causes justificades per a realitzar aquest tractament o llevat que el tractament sigui necessari per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.

 • Dret a la portabilitat

  Quan el tractament de les seves dades personals es basi en el consentiment o en l’execució d’un contracte i el tractament es realitzi per mitjans automatitzats, té dret a rebre les dades personals que hagi facilitat al COIB en format electrònic.

 

5. Possibilitat de retirar el consentiment

Quan la licitud del tractament de les dades personals es basi en haver obtingut el consentiment, podrà retirar-lo en qualsevol moment. La revocació del consentiment no afectarà a la licitud del tractament realitzat amb anterioritat a la retirada del mateix.

Per exemple, vostè ens dona el seu consentiment per a tractar les seves dades personals en introduir voluntàriament les dades sol·licitades en els formularis d’aquesta web i quan envia un correu electrònic a info@coib.cat.

En altres casos, la legitimació del tractament de les dades personals ve donada perquè el tractament és necessari per al compliment d’un contracte, una obligació legal, una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable o, per la satisfacció d’un interès legítim perseguit pel responsable sempre que sobre aquest interès no prevalgui l’interès o els drets i llibertats fonamentals de l’interessat.

Pot retirar el seu consentiment mitjançant un escrit adreçat al Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona, Carrer Pujades, 350, 08019 de Barcelona, a l’atenció del delegat de protecció de dades o per correu electrònic a l’adreça dpd@coib.cat.

 

6. Veracitat, exactitud i actualització de les dades facilitades

L’usuari garanteix que les dades facilitades són verdaderes, exactes, complertes i actualitzades, essent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que es pugui ocasionar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

És important que per a què puguem mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informi sempre que es produeixi alguna modificació, en cas contrari, no responem de la veracitat de les mateixes.

El COIB no es fa responsable de la Política de Protecció de Dades respecte les dades personals que pugui facilitar a tercers mitjançant els enllaços disponibles a la nostra pàgina web.

Aquesta Política de Protecció de Dades podrà ser modificada per adaptar-la als possibles canvis normatius o jurisprudencials sobre dades de caràcter personal, i per tant s’exigeix la seva lectura sempre que ens faciliti les seves dades a través de la pàgina web.

 

7. Seguretat de les dades personals

Amb l’objectiu de vetllar per la seguretat de les seves dades personals, l’informem que hem adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades personals subministrades, segons la seva naturalesa i les circumstàncies del tractament, amb l’objectiu d’evitar, en la mesura del possible i segons l’estat de la tècnica, la seva alteració, pèrdua i els tractaments o accessos no autoritzats.

 

8. Reclamacions

Si considera que el tractament de les seves dades personals vulnera la normativa pot contactar o presentar una reclamació a:

 • el delegat de protecció de dades dpd@coib.cat; o,
 • davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, mitjançant la seva adreça postal: C/ Rosselló, 214, Esc. A, 1r 1a, C.P. 08008 Barcelona, https://apdcat.gencat.cat/ca/inici.

 

9. Política de galetes o cookies

 

9.1 ¿Què son les galetes o cookies?

Les galetes o cookies són arxius que les pàgines web emmagatzemen en el navegador de l’usuari que les visita, necessàries per aportar a la navegació web avantatges en la prestació de serveis interactius.

Tipus possibles de galetes o cookies

 • Cookies de sessió: Són un tipus de cookies dissenyades per obtenir i emmagatzemar dades mentre l’usuari accedeix a una pàgina web, i no queden registrades en el disc de l’usuari.
 • Cookies persistents: Són un tipus de cookies les dades de les quals queden emmagatzemades en el terminal, i s’hi pot accedir i tractar-les durant un període de temps, definit pel responsable de la cookie, que pot anar des d’uns minuts a diversos anys.

Les galetes o cookies també poden ser:

 • Pròpies: Són cookies generades per la pròpia pàgina web que s’està visitant.
 • De tercers: Són cookies que es reben en navegar per aquella pàgina web, però que han estat generades per un tercer servei que hi està hostatjat.

Finalitats de les galetes o cookies

 • Finalitats tècniques: Són necessàries per al funcionament de la pàgina web. Se les denomina també “estrictament necessàries”. Fan possible el control de tràfic des del servidor a múltiples usuaris a la vegada, la identificació i l’accés com a usuari del sistema, la seguretat, etc.
 • Personalització: Fan possible que cada usuari pugui configurar aspectes com el zoom amb el qual desitja veure la pàgina web, la configuració de l’idioma o compartir continguts, per exemple.
 • Anàlisi o rendiment: Permeten mesurar el nombre de visites i els criteris de navegació de diferents àrees del web de forma anònima.
 
9.2 Ús de galetes o cookies

www.infermeravirtual.com utilitza les GALETES o COOKIES següents: Per a finalitats tècniques, de personalització i d’anàlisi; en concret, cookies de Google Analytics i ShareThis.

Cookies d’anàlisi: Són les que permeten al seu responsable el seguiment i l’anàlisi del comportament dels usuaris dels llocs web als quals estan vinculades. La informació recollida per mitjà d’aquest tipus de cookies s’utilitza en la medició de l’activitat del lloc web, aplicació o plataforma, i per a l’elaboració de perfils de navegació dels usuaris dels esmentats llocs, aplicacions i plataformes, amb la finalitat d’introduir millores en funció de l’anàlisi de les dades d’ús que fan els usuaris del servei.

Estrictament necessàries:

Les cookies estrictament necessàries permeten a l’usuari navegar per la pàgina web i usar-ne les funciones essencials. Aquestes cookies no recullen cap informació sobre la seva navegació que pugui ser utilitzada per a accions de màrqueting.

COOKIE

DURACIÓN

PROVEEDOR

DESCRIPCIÓN

CakePHP

4 hores

Infermera virtual

Identificació del visitant per oferir millores en la navegació.

zoom

7 dies

Infermera virtual

Recordar la mida del text que l’usuari ha escollit per visualitzar el lloc.

CakeCookie[lang]

20 dies

Infermera virtual

Recordar l’idioma que l’usuari ha escollit per visualitzar el lloc.

close_msg_cookies

sessió

Infermera virtual

Recordar que ja s’ha tancat el missatge de cookies.

__utma

persistent

Google

Permetre que el servei de Google Analytics reculli estadístiques anònimes sobre l’ús del nostre web.

__utmb

30 minuts

Google

Permetre que el servei de Google Analytics reculli estadístiques anònimes sobre l’ús del nostre web.

__utmc

sessió

Google

Permetre que el servei de Google Analytics reculli estadístiques anònimes sobre l’ús del nostre web.

__utmz

6 mesos

Google

Permetre que el servei de Google Analytics reculli estadístiques anònimes sobre l’ús del nostre web.

__utmt

10 minuts

Google

Permetre que el servei de Google Analytics reculli estadístiques anònimes sobre l’ús del nostre web.

__unam

sessió

ShareThis

Permetre l’ús compartit de contingut a través de diverses xarxes socials.

 

9.3 Com desinstal·lar les galetes o cookies

Si vols esborrar del teu navegador les cookies enregistrades per www.infermeravirtual.com, aquí tens les instruccions per a diversos navegadors:

 

p Llegir més...

46 Valoracions, valoració mitja 4,1 de 5.

12345
Guardant valoració... Guardant valoració...
Última modificació: 11/07/22 23:59h