1. Entorn universitari
pP@)

1.1 Universitats

1.2 Entitats relacionades

 

  

1.1 Universitats

 

OrganismeDescripció
 Imatge relacionada

Escola Universitària d'Infermeria - Universitat de Barcelona
L’Escola d’Infermeria té com a missió, formar professionals compromesos amb la societat, participatius i amb esperit crític, competents per oferir cures d’infermeria i de podologia de qualitat que responguin a les necessitats de salut de les persones, de les famílies i de la comunitat, dins el marc de les polítiques sanitàries i universitàries. 

Escoles universitàries Gimbernat i Tomàs Cerdà

Escoles Universitàries Gimbernat i Tomàs Cerdà

L’Escola Universitària d’Infermeria Gimbernat és una institució d’Educació Superior, adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona, que orienta l’aprenentatge dels futursinfermers cap a una formació de qualitat, en els diferents àmbits d’actuació professional, amb una capacitació sòlida científico-tècnica, humanística i ètica, amb responsabilitat en la cura integral de les persones, famílies i comunitat.

 Escola Universitària d'Infermeria Blanquerna

Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna
La Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL afavoreix el tracte personal entre professor i estudiant, en un clima de diàleg i participació per tal de fomentar la capacitat creadora i estimular l’esperit crític.

Els estudiants reben la formació de caràcter humanístic i interdisciplinari, a partir de cinc grans blocs pedagògics: classes magistrals, aules seminaris, aules de simulació clínica, pràctiques professionals i estudis a l’estranger.

Escola Universitària d'Infermeria Sant Joan de Déu

Escola Universitària d'Infermeria Sant Joan de Déu 
L’Escola Universitària d'Infermeria i el Centre Docent Sant Joan de Déu, tenen com a finalitat la formació integral, professional, humana i ètica d’aquells/es que se senten inclinats/des vocacionalment i posseeixen aptituds per atendre, curar i servir l’individu i la comunitat ja sigui en situació de salut o malaltia.

 

1.2. Entitats relacionades

 

OrganismeDescripció
Logo de la Càtedra de promoció de la salut- Universitat de Girona

Càtedra de promoció de la salut

L’any 2008 la Universitat de Girona i DIPSALUT, Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, van acordar la creació de la Càtedra la Promoció de la Salut, primera a Catalunya i a l’Estat Espanyol.

La seva missió és la de facilitar i gestionar la creació, transferència i divulgació de coneixement i esdevenir un escenari de formació tècnica i professional a través de la docència, la investigació i la difusió del saber.

 Institut Borja de Bioètica

Institut Borja de Bioètica
Us presentem el primer centre de bioètica d’Europa amb més de 30 anys de trajectòria en el camp de la docència i investigació en aquesta disciplina. És una Fundació Privada sense ànim de lucre i Institut Universitari per la seva integració a la Universitat Ramon Llull com a entitat federada de ple dret.

Les activitats de l’Institut Borja de Bioètica les concretem en quatre grans àmbits: la investigació, la docència, la cooperació i assessorament en bioètica, i la informació, divulgació i documentació... Més informació.

TecnoCampus

TecnoCampus

Tecnocampus és una entitat sense ànim de lucre que té per objectiu estrènyer lligams entre el món universitari i la societat, especialment amb les administracions públiques, empreses, institucions tecnològiques, científiques, de recerca, de la salut i culturals.

p Llegir més...

2. Administració pública
pP@)

2.1 Ajuntaments

2.2 Diputacions

2.3 Administració autonòmica

 

 

2.1 Ajuntaments

Ens locals

 

2.2 Diputacions

 

Organisme Descripció
Diputació de Barcelona            

Diputació de Barcelona

La Diputació de Barcelona, a través del Servei de Salut Pública, dóna suport als municipis de la província per dissenyar i implementar polítiques locals que millorin la salut de les persones.

Des del Servei de Salut Pública desenvolupem accions per fomentar i protegir la salut de les persones, impulsar noves polítiques locals de salut i millorem la capacitació dels responsables polítics i del personal tècnic dels municipis.

En l'àmbit de la promoció de la salut impulsem polítiques a nivell local, facilitant als ajuntaments formació, eines i recursos amb l'objectiu de  fomentar hàbits i estils de vida saludables entre la població. El foment del treball transversal en els municipis i de la participació de la població, així com el treball en xarxa amb tots els agents de salut del territori, són elements estratègics en aquest àmbit.

 

 

2.3 Administració autonòmica

 

Organisme Descripció
 Agència de Salut Pública de Catalunya

Agència de Salut Pública de Catalunya

L’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) treballa per fer més sana, saludable i segura la vida i l’entorn de les persones de Catalunya. Vetlla per la millora de la salut individual i col·lectiva amb polítiques de promoció per a la salut i prevenció de la malaltia, de protecció i vigilància de la salut, de seguretat alimentària i de salut laboral. L’activitat de l’ASPCAT està definida en el seu catàleg de serveis de salut pública i té com a finalitat evitar l’aparició de la malaltia o retardar-la. Per prestar aquests serveis, l’ASPCAT es coordina amb les institucions i organitzacions arreu de Catalunya.

 Departament de Salut. Generalitat de Catalunya      

Departament de Salut. Generalitat de Catalunya

El Departament de la Salut és l’òrgan central administratiu de la Generalitat de Catalunya responsable de la presa de decisions sanitàries. En matèria de sanitat i salut pública, li correspon la competència exclusiva sobre l'organització, el funcionament intern, l'avaluació, la inspecció i el control de centres, serveis i establiments sanitaris i, tanmateix, participa en la planificació i la coordinació estatal en aquesta matèria. També li correspon la competència executiva de la legislació estatal en matèria de productes farmacèutics i l'ordenació farmacèutica.

Tic Salut

TicSalut, Tecnología, innovació i salut

TicSalut està formada per les diverses administracions públiques involucrades en els àmbits de la salut i les tecnologies de la informació i la comunicació així com les diverses agrupacions d’hospitals i centres sanitaris. La fundació disposa de tres consells assessors que són el consell assessor d’empreses, el consell de professionals i ciutadans i el consell científic. Les actuacions que realitza van dirigides a quatre objectius principals que són la funció d’observatori elaborant un mapa de tendències, la innovació amb un pla de telemedicina i teleassistència, la normalització amb l’oficina d’interoperabilitat i estàndards i les relacions amb projectes internacionals.

 

 

p Llegir més...

3. Societats científic professional
P@)

Organisme Descripció

Asociación de Enfermería Comunitaria   

Associació d'Infermeria Comunitària 

L'Associació d'Infermeria Comunitària (AEC) neix a Espanya el 1994 amb caràcter cientificotècnic, professional i participatiu amb l'ampli propòsit de Promoure la Infermeria Familiar i Comunitària, contribuint a elevar el nivell formatiu i científic dels seus associats / es i fomentant les relacions amb la ciutadania i amb altres organitzacions professionals tant nacionals com internacionals.

L'AEC entén com Infermeria Comunitària la disciplina basada en l'aplicació integral de les cures, en la salut i en la malaltia, adreçada a la persona, la família i la comunitat en el seu entorn i sota el marc de la salut pública. Com a disciplina pretén contribuir de manera específica a què les persones adquireixin coneixements, habilitats i conductes que promoguin la seva salut i l'autocura.

Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària    

Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya

Associació científica competent, accessible,i propera als socis i als òrgans de gestió, amb l’objectiu d’ aglutinar, estructurar i unificar criteris entre els professionals d'infermeria familiar i comunitària, tot potenciant la participació i el protagonisme de tots els associats.

4. Xarxa sanitària i social
P@)

OrganismeDescripció
Consorci sanitari del maresme

Consorci Sanitari del Maresme

El Consorci Sanitari del Maresme (CSdM) es constitueix el juliol de 1998 i és fruit de la història de l’atenció hospitalària a Mataró, que es remunta al segle XVII amb la construcció del primer hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena... Més informació

Hospital Quirón Teknon

Hospital Quirón Teknon

Hospital Quirón Teknon, del grup hospitalari Quirón, és un dels hospitals líders del sector sanitari privat a Espanya gràcies a la qualitat del seu servei mèdic i assistencial, en un entorn que combina l'atenció personalitzada amb el suport de l'última tecnologia...Més informació

 Institut Català d'Oncologia

Institut Català d'Oncologia
És una empresa pública sense ànim de lucre, creada el mes de març de 1995 i adscrita al Servei Català de la Salut.

L'Institut és un Centre d'Atenció Oncològica Integral, que d'acord amb les tendències internacionals, integra en una mateixa organització tots els elements i els esforços per lluitar de forma efectiva i eficient contra el càncer.

 

Institut Català de la Salut

Institut Català de la Salut

Amb una plantilla de 39.500 professionals, l’Institut Català de la Salut (ICS) és l’empresa pública de serveis de salut més gran de Catalunya i presta atenció sanitària a gairebé sis milions d’usuaris, xifra que suposa el 75,1 % del total d’assegurats a Catalunya. Més informació

 Pamem

Pamen. Institut de prestacions d'assistència mèdica al personal municipal
PAMEM (ens públic participat per l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya) gestiona l'atenció primària de quatre àrees bàsiques de salut a Barcelona, el CAP Barceloneta (1A), el CAP Vila Olímpica (10A) i el CAP Larrard (6C i 6E), un total de 92.000 persones.


Disposa de serveis per a la valoració de la dependència i la discapacitat i d'un centre de rehabilitació i és responsable de la cobertura sanitària de 12.000 empleats municipals. 

5. Xarxa promoció de la salut
P@)

OrganismeDescripció
Espai Jove

Espai Jove

Espaijove.net és una eina de consulta sobre salut mental adreçada als joves, on poden trobar informació  de salut mental o realitzar una consulta de manera anònima. Aquesta web forma part del programa d’educació per a la salut: Espaijove.net, un espai per a la salut mental. La finalitat de la intervenció és augmentar els coneixements sobre salut mental de la població general, oferint tallers de sensibilització i formació a la població jove dels 12 als 18 anys, les seves famílies i els professionals que treballen en contacte directe amb ella.

 

 FAROS. Hospital Sant Joan de Déu

Faros Sant Joan de Déu
És una iniciativa pionera, impulsada per l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona, la missió del qual és recollir i analitzar informació de rellevància en l'àmbit de la salut infantil i de l'adolescència, per a generar i difondre coneixement de qualitat en aquest camp, tant per a pares, com per a educadors, professionals de la salut i societat en general, partint de la premissa que cal "conèixer per actuar" de forma responsable.

 

 Fòrum Infermer del Mediterrani

Fòrum Infermer del Mediterràni

El Fòrum Infermer del Mediterrani és un espai de debat, trobada i reflexió constituït pels col·legis oficials d’infermeres i infermers de les Illes Balears, la Comunitat Valenciana, Murcia i barcelona. El grup està obert a tots els col·legis professionals, grups de treball i instàncies professionals d’Infermeria, que lliurement vulguin aportar iniciatives i ajudar a fer avançar la professió infermera construint consensos sobre el present i futur del col·lectiu.

Els objectius del Fòrum Infermer del Mediterrani són afavorir la discussió i el debat professional infermer, suscitar el pensament reflexiu de la professió, unir esforços per a la promoció del valor social de la professió infermera i promoure accions que afavoreixin el ple exercici de les competències professionals.

 

 Fundació Roger Torner

Fundació Roger Torné

El nostre projecte social està centrat en Prevenir la salut infantil a través de l’educació respiratòria i el contacte amb la natura, i en Sensibilitzar sobre la importància que té l’entorn en la salut dels nens i nenes.

Web Preinfant per a adolescents embarassades

Preinfant

Preinfant és un web d’informació i atenció online i telefònica dirigida a adolescents i joves, les seves famílies i el col·lectiu de professionals treballen amb persones d'aquesta franja d'edat. El web vol informar sobre l’embaràs i la maternitat, acompanyar i donar resposta als seus dubtes i les seves inquietuds, i facilitar l’accés als recursos de la xarxa disponibles.

Rural Salut

Rural Salut

A Rural Salut dissenyem i realitzem activitats lúdiques de promoció i educació per la salut a la natura. Les nostres activitats van dirigides a persones de totes les edats i condicions, i tenen com a objectiu promoure els hàbits de vida saludables d'una manera divertida i amena. Desenvolupem les nostres activitats a la masia Cal Peguera, al poble de Castell de l'Areny, i també creem tallers a mida del client i ens desplacem allà os ens requereixen. Rural Salut està liderat per Ester Corrales Baz, experta infermera amb dues dècades d'experiència a l'àmbit assistencial i de gestió.

6. Entitats col·laboradores
P@)

OrganismeDescripció
 Universal Nurses

Universal Nurses

UniversalNurses és una nova eina de traducció per facilitar la comunicació multilingüe entre infermeres i pacients que no parlen el mateix idioma.
Està dissenyada per donar suport a les infermeres en la comunicació amb els pacients. Amb aquesta eina les infermeres poden sentir-se més capacitades per brindar atenció als pacients en entorns multiculturals.

 Vidal Vademecum

Vidal Vademecum 

Vidal Vademecum Internacional forma part de Vidal Group Company, companyia líder en el sector salut que proporciona dades i serveis d'informació clínica que donen suport a la presa de decisió dels professionals de la salut en la seva activitat diària.

Més informació

 

7. Associacions d'usuaris
P@)

OrganismeDescripció

Associació de Diabètics de Catalunya

Associació de Diabètics de Catalunya (ADC)

L’Associació de Diabètics de Catalunya, és una entitat que aplega tant diabètics com tutors de nens diabètics, familiars i col·laboradors sensibilitzats per algun motiu amb els problemes que deriven d'aquesta carència.
Els objectius de l'ADC són Informar, Aconsellar, Ajudar i Defensar el diabètic. Igualment contribueix a impulsar la recerca, fomentar la qualitat de l'assistència pública i promoure la sensibilització de la resta de la societat de la problemàtica que afecta al diabètic i al seu entorn. Més informació a : www.adc.cat.


 

5 Valoracions, valoració mitja 2,8 de 5.

12345
Guardant valoració... Guardant valoració...
Última modificació: 27/02/18 07:54h

Comentaris

Enviar un comentari

12345

Números i lletres minúscules.
  Atenció: El comentari serà revisat abans de ser publicat.