Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Violència de gènere

Violència contra les dones (violència sexual o violència sexista). Tot acte de violència basat en la pertinença al sexe femení que tingui o pugui tenir com a resultat un dany o sofriment físic, sexual o psicològic per a les dones, inclusivament les amenaces de tals actes, la coacció o la privació arbitrària de llibertat, tant si es produeix en la vida pública com privada. Les seves manifestacions són molt variades, incloent-hi els maltractaments, l’assetjament sexual, les agressions sexuals, la violació, etc.

Font
Barberá, E.; Martínez, I. Psicología y Género. Madrid: Pearson Prentice-Hall, 2004. P. 269.