Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Tolerància (a substàncies legals o il·legals)

Disminució de la resposta a una dosi concreta d’una droga o d’un medicament que es produeix amb l’ús continuat. Es necessiten dosis més altes d’alcohol o d’altres substàncies per aconseguir els efectes que s’obtenien al principi amb dosi més baixes.

Font
Organització Mundial de la Salut. [En línia]. [Accés agost de 2010]. Disponible a: http://www.who.int/substance_abuse/terminology/lexicon_alcohol_drugs_spanish.pdf