Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Nutrició enteral

Administració de nutrients per via digestiva, a causa de la incapacitat d’ingerir tots els nutrients necessaris per via oral. Per administrar-la és necessari l’ús de sondes que permetin l’arribada dels nutrients a l’estómac. L’administració de nutrients pot ser en forma de dieta total (la dieta s’administra íntegrament per la sonda) o bé en forma de suplements (complement de la dieta habitual administrada per via oral). El requisit imprescindible perquè la persona rebi aquest tipus d’alimentació es que tingui un aparell digestiu amb una mínima capacitat motora i funcional.

Font
Sociedad Española de Nutrición Parenteral y Enteral, SENPE [en línia] [accés novembre 2009] Disponible a: http://www.senpe.com/divulgacion.htm