Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Desnutrició

Situació que apareix quan l’alimentació és insuficient (en qualitat o en quantitat), o quan l’organisme no pot aprofitar-la; les causes són múltiples.

Malnutrició

Estat patològic que resulta d’una assimilació deficient, una dieta pobra o una sobrealimentació.

Font
Diccionari d'infermeria [En línia]. [Accés setembre 2011] Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia 2008. http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/34/Fitxes/català/M/0/
Nutrició

Procés fisiològic de l’organisme que té com a finalitat mantenir-ne la integritat i assegurar-ne les funcions. 

Nota: La nutrició consta de les fases següents: alimentació, transformació i aprofitament dels nutrients a l’interior de l’organisme, i excreció del que no és aprofitable o és perjudicial.

Font
Diccionari d'infermeria [En línia]. [Accés setembre 2011] Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2008. http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/34/Fitxes/català/N/10

Veure també
Alimentació
Nutrició enteral

Administració de nutrients per via digestiva, a causa de la incapacitat d’ingerir tots els nutrients necessaris per via oral. Per administrar-la és necessari l’ús de sondes que permetin l’arribada dels nutrients a l’estómac. L’administració de nutrients pot ser en forma de dieta total (la dieta s’administra íntegrament per la sonda) o bé en forma de suplements (complement de la dieta habitual administrada per via oral). El requisit imprescindible perquè la persona rebi aquest tipus d’alimentació es que tingui un aparell digestiu amb una mínima capacitat motora i funcional.

Font
Sociedad Española de Nutrición Parenteral y Enteral, SENPE [en línia] [accés novembre 2009] Disponible a: http://www.senpe.com/divulgacion.htm
Nutrició parenteral

Administració de nutrients a l’organisme per via endovenosa. S’indica en totes aquelles persones que són incapaces d’ingerir per via oral els nutrients necessaris per cobrir les seves necessitats nutricionals, a causa de la incapacitat d’utilitzar els seu sistema digestiu. L’administració d’aquest tipus de nutrició pot ser de dos tipus: per via central (subministrament de nutrients a través d’una vena central de llum gran, generalment s’utilitza la vena cava superior) o perifèrica (subministrament de nutrients a través d’una vena perifèrica de llum petita).

Font
Sociedad Española de Nutrición Parenteral y Enteral, SENPE [en línia] [accés novembre 2009] Disponible a: http://www.senpe.com/divulgacion.htm