Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Habilitat social

Grup de competències psicosocials i destreses interpersonals que poden orientar-se cap a accions personals, interpersonals i totes aquelles accions necessàries per transformar l'entorn de manera que sigui propici per a la salut.

Font
Organització Mundial de la Salut (2003). Skills for Health. Skills-based health education including life skills. An important component of a Chield-Friendly/Health-Promoting School. Geneva: WHO, Information Series on School Health, Document 9.