Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Gènere

Aquest terme s'utilitza per descriure les característiques d'homes i dones que es basen en factors socials, mentre que el terme sexe es refereix a les característiques determinades biològicament. Les persones neixen amb sexe masculí o femení, però aprenen a ser nens i nenes que es converteixen en homes i dones. Aquest comportament après compon la identitat de gènere i determina els papers dels gèneres.

Font
Integración de las perspectivas de género en la labor de la OMS. Política de la OMS en materia de género. Organización Mundial de la Salud; 2002. [En línia] [Accés juliol 2009]. Disponible a: http://www.who.int/gender/mainstreaming/ESPwhole.pdf
Violència de gènere

Violència contra les dones (violència sexual o violència sexista). Tot acte de violència basat en la pertinença al sexe femení que tingui o pugui tenir com a resultat un dany o sofriment físic, sexual o psicològic per a les dones, inclusivament les amenaces de tals actes, la coacció o la privació arbitrària de llibertat, tant si es produeix en la vida pública com privada. Les seves manifestacions són molt variades, incloent-hi els maltractaments, l’assetjament sexual, les agressions sexuals, la violació, etc.

Font
Barberá, E.; Martínez, I. Psicología y Género. Madrid: Pearson Prentice-Hall, 2004. P. 269.