Glossari principal del lloc web.

Llistat definicions

Eritema

Vermellor o inflamació de la pell o de les mucoses que es produeix com a conseqüència de la dilatació i la congestió dels capil·lars superficials. La rubefacció nerviosa o les cremades solars lleus són alguns exemples d’eritema.

Font
Diccionario Mosby Pocket de Medicina, Enfermería y Ciencias de la Salud. 4a edició. Espanya: Elsevier; 2004.